Nursery para sa mga Bata

Ang ganito service ay available lamang sa ilang district. Maari kayo magtanong sa malapit na ward office. Meron mga facilities na mangangalaga para sa mga bata na mula Grade 1 hanggang Grade 3 kung saan hindi sila magagabayaan ng mga magulang na meron trabaho or sa anuman kadahilanan.

Ang pag-aapply ay kinakailangan na gawin ng personal sa mga kinauukulan sangunian.

Pagrerehistro ng Pagbubuntis

Sa sandaling ikaw ay mabuntis o magparehistro ng pagbubuntis, ang alien card ay kinakailangang ipakita sa Mother and Child health section ng munisipyo sa lalong madaling panahon at isang handbook na tinatawag na "boshi-kenko-techo" at health voucher checkup ang ibibigay sa iyo. Mahalaga ang pagrerehistro para makakuha ng tulong pinansyal para sa serbisyo medical ng ina at sanggol. Ang mga banyaga ay maaari ring makakuha ng handbook na nakasulat sa sumusunod na lengwahe : Ingles, Tsino, Tagalog, Koreano, Thai, Portuges, Espanyol at Indones.
Mother Child Foundation http://www.mcfh.or.jp/

Kindergarten

Ang Kindergarden ay para sa mga bata mula three years old pataas. Ito ay uri ng school sa School Education Law, and under ng Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.

Ang Kindergarden ay inestablished ng state, regional public bodies, at school foundations. Maaaring mamili ang mga magulang kung papasukin ang mga bata 1, 2, or 3 taon bago ang compulsory education. Japanese education system.

Ang sistema ng education sa Japan ay karaniwang gumugugol ng anim na taon sa elementary, tatlong taon para sa junior high school at tatlong taon para sa senior high school, apat na taon sa unibersidad, o dalawang taon para sa vocational. Sa Japan, ang elementary at junior high school lamang ang kailangan.

Para sa advance to high school at university, ang estudyante ay kinakailangan makapasa muna sa entrance exam. Ang mga Junior or Senior high school graduate students ay maaaring pumasok sa special training school at mga iba't-ibang schools katulad ng junior college at universities.

School Classifications

National School
Public school with Public Funds
Private School supported by private organization or individuals
Ang school year sa Japan ay nag-uumpisa mula April hanggang March


Warning: include(living_menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/living/parenthood.php on line 64

Warning: include(): Failed opening 'living_menu.php' for inclusion (include_path='.:/php/includes:/var/www/inc:/var/www/html/lib/PEAR') in /var/www/html/living/parenthood.php on line 64

Warning: include(right_living.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/living/parenthood.php on line 70

Warning: include(): Failed opening 'right_living.php' for inclusion (include_path='.:/php/includes:/var/www/inc:/var/www/html/lib/PEAR') in /var/www/html/living/parenthood.php on line 70